Tag Archives: chiến lược giá của nen biết

Những chiến thuật định giá nên biết

Những chiến thuật định giá nên biết

Định giá hớt váng sữa Định giá hớt váng sữa là bán sản phẩm hoặc dịch vụ ở mức giá cao nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có lợi ích hoặc đặc tính độc đáo. Do đó, khi